Pełnomocnik ds. GOST

Ilość godzin: 24
Data rozpoczęcia:
2019-10-22
Data zakończenia:
2019-10-24
Lokalizacja:
Warszawa

Cena:
2500 zł netto

Osoba kontaktowa:
Renata Wojnowska
730668341
Zadaj pytanie

Szkolenie dotyczy zasad oceny zgodności wyrobów eksportowanych na rynek rosyjski.

Celem szkolenia jest pełnienie przez uczestników szkolenia samodzielnej roli specjalisty w zakresie wymagań GOST. 

Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej (przedstawienie najważniejszych zasad), praktycznej (praca z certyfikatamii deklaracjami – analiza treści itp.) + pytania i odpowiedzi.

W ramach szkolenie uczestnicy będą mogli przeanalizować proces certyfikacji wybranych przez siebie wyrobów i liczyć na dodatkowe godzinne konsultacje po odbytym szkoleniu. 

Szkoleni kończy się certyfikatem: GOST EXPERT 1st. level 

 


Uwagi:
Szkolenie może także odbyć się u Państwa w biurze.

Program

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:
 
 • Zasady oceny zgodności wyrobów (procedury uzyskania certyfikatów i deklaracji) w ramach systemu krajowego GOST R oraz systemu Unii Celnej (aktualna nazwa – Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza).
 • Przepisy krajowe rosyjskie (system GOST R) oraz dyrektywy Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej i normy powiązane vs Dyrektywy UE i normy zharmonizowane.
 • Porównanie zasad certyfikacji na rynku rosyjskim z zasadami certyfikacji w UE w celu ułatwienia zrozumienia zasad wschodnich i przyszłej pracy z certyfikatami i deklaracjami wschodnimi.
 • Upoważniony przedstawiciel wg przepisów rosyjskich/przepisów Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, umowa z przedstawicielem na potrzeby oceny zgodności, okres ważności umowy, zakres obowiązków przedstawiciela, odpowiedzialność, koszty. 
 • Definicja Producenta zgodnie z Dyrektywami UE vs Producent wg Dyrektyw Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej.
 • Proces certyfikacji i recertyfikacji (przedłużenie certyfikatów) (terminy, wymagane dokumenty, współpraca z jednostkami certyfikującymi, koszty, odpowiedzialność).
 • Proces potwierdzania zgodności w formie deklaracji i redeklarowanie (terminy, wymagane dokumenty, współpraca z jednostkami certyfikującymi, koszty, odpowiedzialność).
 • Co należy wziąć pod uwagę na etapie projektowania wyrobu(zamawiania), przeznaczonego na rynki Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. Współpraca z producentami z Azji na potrzeby procesu oceny zgodności wyrobów w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej.
 • Współpraca z laboratoriami badawczymi akredytowanymi w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej, procedura CB (CB-Scheme).
 • Dokumentacja wyrobu – wymagania systemu krajowego rosyjskiego/przepisów Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej.
 • Zasady sporządzania certyfikatów i deklaracji wschodnich (jakie wyroby mogą być włączone do jednego certyfikatu/deklaracji, producenci (zakłady produkcyjne), postępowanie w przypadku zmiany asortymentu i zakładu produkcyjnego).
 • Powiązania pomiędzy treścią kontraktu eksportowego, faktury eksportowej, dokumentacją wyrobu, certyfikatem/deklaracją na wyrób i deklaracją celną.
 • Analiza certyfikatów i deklaracji wschodnich (jak rozumieć treść w nich zawartą), na czym polega różnica pomiędzy certyfikatem i deklaracją, analiza deklaracji wschodnich i deklaracji CE – elementy wspólne/różnice.
 • Zasady posługiwania się certyfikatami i deklaracjami na potrzeby odpraw celnych i przy dystrybucji wyrobów na rynku.
 • Znakowanie wyrobów w ramach systemu krajowego i unijnego (GOST, EAC) – zasady, odpowiedzialność.
 • Audyty certyfikujące w zakładach produkcyjnych (w jakich przypadkach są obowiązkowe, jak wyglądają) przeprowadzane przez ekspertów jednostek certyfikujących akredytowanych w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej.
 • Coroczne inspekcje kontrolne przeprowadzane przez inspektorów jednostek certyfikujących akredytowanych w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej (w jakich przypadkach są obowiązkowe, rodzaje inspekcji, sposób przeprowadzania, dokumentacja).
 • Źródła wiedzy (dostęp do dokumentów określających jakie wyroby wymagają uzyskania certyfikatu, a jakie potwierdzenia zgodności w formie deklaracji).
 • Pisma potwierdzające, że wyrób nie podlega obowiązkowej ocenie zgodności (otkaznoje pismo) – sposób uzyskania.
 • Certyfikaty Higieny w Euroazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej (ogólne zasady wydawania, badania, dokumentacja, koszty).
 • Współpraca z jednostkami certyfikującymi i urzędami celnymi w sprawach wydanych certyfikatów/zarejestrowanych deklaracji.
 • Niespełnienie wymagań zakresie certyfikacji/deklarowania (np. brak wymaganych certyfikatów/deklaracji itp.) – odpowiedzialność. 
 • Rejestry państwowe – rejestr jednostek certyfikujących, rejestr wydanych certyfikatów, rejestr zarejestrowanych deklaracji – wpływ informacji wprowadzanych do rejestru państwowego na proces certyfikacji i odprawy celnej

 

Our partners